Menu

Polityka Prywatności

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ONE House sp. z o.o. („ONE House”) pragnie zapewnić o pełnym przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza informacja na temat ochrony prywatności opisuje, w jaki sposób i jakie dane osobowe gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy podczas wizyty na naszej stronie oraz wskazuje, w jakich wyjątkowych sytuacjach dane mogą zostać ujawnione i na jakich zasadach.

W przypadku jakichkolwiek pytań albo chęci uzyskania dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”, a także w celu skorzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z ONE House sp. z o.o. listownie (ONE House sp. z o.o., ul. Goraszewska 23, 02-910 Warszawa, z dopiskiem „RODO”) albo mailowo program@smialorozmawiamy.pl.

Uzyskiwanie danych osobowych bezpośrednio od Ciebie

Z reguły uzyskujemy dane osobowe (czyli wszelkie informacje identyfikujące osobę fizyczną lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej) bezpośrednio od Ciebie.

W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci” będziemy zbierać  takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, jeśli wypełnisz formularz rejestracyjny oraz imię, nazwisko i adres e-mail, jeśli wypełnisz formularz kontaktowy.

Uzyskiwanie danych osobowych automatycznie lub z innych źródeł

W niektórych wypadkach uzyskujemy dane osobowe w wyniku Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Zapoznaj się z naszą polityką cookie.

Co robimy z Twoimi danymi

Twoje dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy wyłącznie w celu realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy gdy: posiadamy Twoją zgodę, jest to konieczne do realizacji programu, jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić zobowiązania prawne wobec właściwych organów publicznych.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, w dowolnym momencie masz możliwość wycofania takiej zgody.

Mając na uwadze przede wszystkim poszanowanie Twoich praw i podstawowych wolności, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania i wykrywania naruszeń prawa oraz w przypadku postępowań z nimi związanych.

Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym współpracownikom lub partnerom, takim jak partnerzy IT, audytorzy lub doradcy prawni, organy publiczne.

Nasza strona internetowa ani nie zbiera, ani nie gromadzi danych osobowych w celach odsprzedaży innym podmiotom. 

Polityka prywatności dla Dzieci

Nasza strona internetowa skierowana jest do dorosłych odbiorców. Dane osobowe osób w wieku poniżej 16 lat będą przetwarzane tylko za uprzednią zgodą rodzica/przedstawiciela ustawowego. Na wniosek przedstawiciela ustawowego ma on prawo do przeglądania informacji dostarczonych przez dziecko i/lub zażądania ich usunięcia.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

ONE House sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne.

Twoje prawa

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez ONE House sp. z o. za pośrednictwem tej strony internetowej, masz następujące prawa:

 • prawo dostępu, co oznacza prawo do uzyskania potwierdzenia z naszej strony, czy dane osobowe są przetwarzane czy nie, a także prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o przetwarzaniu
 • prawo do sprostowania, co oznacza prawo do usunięcia niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, bez zbędnej zwłoki
 • prawo do bycia zapomnianym, co oznacza prawo do usunięcia danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, jeżeli dane te nie są już potrzebne w związku z celami przetwarzania, dla których zostały zgromadzone i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania, jeśli dane osobowe zostały bezprawnie zgromadzone lub muszą zostać usunięte w związku z obowiązkiem prawnym
 • prawo do ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie, jeśli (i) kwestionujesz dokładność danych osobowych, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich użycia, (iii) nie potrzebujemy już danych osobowych, ale ich przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, (iv) sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych w oczekiwaniu na weryfikację, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne w stosunku do Twoich
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z wyjątkiem przypadków, w których udowodnimy, że istnieją uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych, powody, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub są związane ze stwierdzeniem, wykonaniem lub obroną prawa przed sądem
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem
 • prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymywania danych osobowych, które zostały nam dostarczone w celach określonych w niniejszej informacji, w strukturze, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, jak również prawo do przesyłania tych danych do innego administratora
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub wpływa na Ciebie w podobny sposób, z wyjątkiem przypadku, gdy przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania umowy lub jest dozwolone przez prawo.

Z wyjątkiem przypadku, w którym skorzystasz z prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, jak wskazano powyżej, możesz skorzystać z dowolnego prawa, przesyłając wniosek:

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas trwania Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”. Po zakończeniu programu dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Zmiany w polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą Politykę prywatności i odpowiednio aktualizujemy naszą witrynę internetową, bez uprzedniego powiadamiania. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się zgodnie ze wskazówkami na temat ochrony prywatności obowiązującymi w dniu otrzymania Twoich danych osobowych.

Patroni honorowi

Patron merytoryczny

 • pmer_dermatologia_dziecieca.png

Patroni medialni

 • pm_moj_przedszkolak.png
 • pm_forum_pediatrii_praktycznej.png
 • pm_forum_pediatryczne.png
 • pm_przedszkole_miesiecznik_dyrektora.png
 • pm_oficyna_mm.png
 • pm_dzieci.png
Wszelkie prawa zastrzeżone © One House 2018

Logowanie